“М2 Флорингс” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: София, бул. Симеоновско шосе 120, ЕИК: 202075441, ДДС Номер: BG202075441

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на “М2 Флорингс” ЕООД (www.m2-bg.com) вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта изразено в текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на “М2 Флорингс” ЕООД, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на “М2 Флорингс” ЕООД;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на “М2 Флорингс” ЕООД

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на “М2 Флорингс” ЕООД при ползване от него на сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

“М2 Флорингс” ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

“М2 Флорингс” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Цени

“М2 Флорингс” ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, “М2 Флорингс” ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Други

“М2 Флорингс” ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
“М2 Флорингс” ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
“М2 Флорингс” ЕООД управлява този Сайт от Логистичният си център в София. “М2 Флорингс” ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. “М2 Флорингс” ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

“М2 Флорингс” ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки, и че достъпът до нея е непрекъсваем.
“М2 Флорингс” ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
“М2 Флорингс” ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. “М2 Флорингс” ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
“М2 Флорингс” ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
“М2 Флорингс” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от “М2 Флорингс” ЕООД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. “М2 Флорингс” ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
Координатите на “М2 Флорингс” ЕООД са следните:
гр. София, бул. Симеоновско шосе 120